Izleti

Nacionalni park Plitvicka jezera

LOKACIJA: Krk: svaki cetvrtak: polazak sa autobusne stanice: 08:15 sati

CIJENA: 475,00kn /

-UNESCO Svjetska prirodna ba�tina, Promatranje �ivotinja u njihovom prirodnom stani�u, Razgledavanje �ari Plitvica vlaki�em, brodi�em te pje�ke, O�aravaju�e kaskade i slapovi


Nacionalni park Plitvicka jezera

Plitvi�ka jezera okru�ena gustim �umama bukve i jele smatraju se jednim od najljep�ih prirodnih fenomena na svijetu: 16 povezanih jezera i 92 slapa prire�uju neprekinutu igru vode i svjetla. Plitvi�ka jezera su, kao za�ti�eni ekosistem, progla�eni nacionalnim parkom 1949.godine, da bi se 30 godina poslije upisala na popis svjetske ba�tine UNESCO-a. �ume toga nacionalnoga parka stani�ta su brojnih �ivotinjskih vrsta: vukova, lisica, kuna, ze�eva, risova, divljih svinja, srna, jelena i sme�eg medvjeda. Nalazi se na visini od 1279m nadmorske visine kod Selinskog vrha, a spu�ta se do visine od 367m pri Koranskom mostu. Nacionalni park Plitvi�ka jezera isprepleten je kilometrima ozna�enih pje�a�kih i planinarskih staza, te drvenih puteva i mostova koji omogu�avaju pribli�avanje tom prirodnom fenomenu. Zahtjevnost pje�a�kih staza za posjetitelje je ni�eg stupnja te manje visinske razlike od samog parka, od 636m do 503m nadmorske visine. Ostale popularne aktivnosti su bicikliranje, skijanje na vodi te veslanje na jezeru. Usluga za posjetitelje uklju�uje i vlaki� kojim se mo�e dose�i udaljenije dijelove nacionalog parka i vidikovce s panoramskim pogledom na jezera. Na najve�em jezeru Kozjaku koje povezuje gornja i donja jezera postoji mogu�nost iznajmljivanja elektri�nih brodova. Nekolicina restorana i odmori�ta pru�a uto�i�te i �a�u hladnog pi�a u toplim ljetnim danima. Cijena uklju�uje: Prijevoz autobusom Vodi�a Ulaznicu u Nacionalni park


Još izleta

Iz naše ponude izleta...
VEĆ OD130,00kn

Panoramska vožnja brodom Krk-Plavnik-Kormati-Punat

VEĆ OD

Explorer Excursions-Sea Aquarium Baška-Krk

VEĆ OD300,00 kn

M/B TAJANA Krk - Rab (grad)- Pag(Lun) - panorama Stara Baska - panorama Golden Beach - Krk